diumenge, 25 d’abril de 2010

Estocàstic

Tret directament d'una pàgina de desambiguació de la Viquipèdia:

Estocàstic té aquests significats:

  • Filosofia: Estocàstic, prové etimològicament del grec στοχαστικός, significa pertanyent, relatiu o caracteritzat per l'atzar. Un procés estocàstic és aquell que té un comportament no determinístic, l'estat següent és parcialment però no totalment determinat per l'estat previ. No és regit, per tant, per cap llei causa-efecte.
  • Matemàtiques: En teoria matemàtica, un procés estocàstic és una successió de variables Xk aleatòries indexades per una variable o índex k, contínua o discreta. Cadascuna de les variables aleatòries del procés té una funció de distribució de probabilitat i les funcions de les variables poden estar correlacionades o no.

Les variables Xk prenen valors en un conjunt que s'anomena espai d'estats.

Citacions del Wiltionary, en anglès, que inclouen la parauleta (grans mites de la literatura contemporènia):
In the evening, while she bathed, waiting for him to enter the bathroom as she powdered her body, he crouched over the blueprints spread between the sofas in the lounge, calculating a stochastic analysis of the Pentagon car park.
  • 2006, Thomas Pynchon, Against the Day, Vintage 2007, p. 854:
Self-slaughter, as Hamlet always says, was certainly in the cards, unless one had been out here long enough to have contemplated the will of God, observed the stochastic whimsy of the day, learned when and when not to whisper “Insh'allah,” and understood how, as one perhaps might never have in England, to await, to depend upon, the ineluctable departure of what was most dear.